Logo of Team Belgium

De verkiezingen van de voorzitter en 15 leden (7 Nederlandstalige, 7 Franstalige en 1 Duitstalige) van de raad van bestuur van het BOIC vinden plaats op vrijdag 10 september 2021.

Hoe kan men zich kandidaat stellen?

Door de volgende documenten en informaties uiterlijk op 9 juli 2021 per aangetekende brief te sturen naar het secretariaat-generaal van het BOIC (Bouchoutlaan 9, 1020 BRUSSEL):

·       Ondertekende kandidatuur door de kandidaat, door een effectief lid van het BOIC (federatie) en, in voorkomend geval, door de gemeenschapsstructuur (de liga) waartoe de kandidaat behoort

·       Vermelding van de taalgroep van de kandidaat in de kandidatuur

·       Curriculum vitae (maximaal 2 pagina's) van de kandidaat

In verband met de voorwaarden omtrent de kandidatuur wensen wij u te herinneren aan de hieronder vernoemde punten:

·       Luidens artikel 19 van de statuten mag een effectief lid niet meer dan twee kandidaat-bestuurders voordragen, inclusief de kandidaat-voorzitter. Wanneer een effectief lid twee kandidaat-bestuurders voordraagt, mogen deze kandidaten niet tot dezelfde taalgroep behoren. Er wordt geen rekening gehouden met de taalgroep van de kandidaat-voorzitter. 

·       Elke kandidatuur dient uit te gaan van maximum één effectief lid. 

·       De kandidaat moet, in voorkomend geval, de goedkeuring bekomen van de gemeenschapsstructuur (Vlaamse, Franstalige of Duitstalige sportfederatie) waarvan hij deel uitmaakt. . 

·       Overeenkomstig artikel 12 van het inwendig reglement moet elke kandidatuur voor de raad van bestuur minstens twee maanden vóór de algemene vergadering per aangetekend schrijven worden opgestuurd aan het secretariaat-generaal, samen met een curriculum vitae. 

·       De kandidatuur moet de taalgroep van de kandidaat vermelden. 

·       Op straffe van niet-toelaatbaarheid dient zij te worden ondertekend door de kandidaat en door een effectief lid, en in voorkomend geval door de gemeenschapsstructuur (de liga) waarvan de kandidaat deel uitmaakt. 

·       Overeenkomstig artikel 16 van de statuten kunnen alleen effectieve leden die tot categorie 1 behoren, een kandidaat voordragen voor de functie van voorzitter. Het aantal mandaten als voorzitter is voortaan beperkt tot 4, terwijl het aantal mandaten voor beheerders beperkt is tot 5. Wij herinneren eraan dat de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Een overzicht van de huidige leden van de raad van bestuur, inclusief een overzicht van de mandaten per bestuurder, kan u terugvinden op onze website: https://teambelgium.be/nl/pagina/over-het-boic#organen

U kunt ook raadplegen:

-          De statuten van het BOIC door op de volgende link te klikken:

https://teambelgium.be/media/files/uploads/statuten-boic-nl-5b59a6c14a0f5.pdf

-          Het intern reglement van het BOIC door op de volgende link te klikken: https://teambelgium.be/media/files/uploads/inwendig-reglement-nl-5b59a6d5a78d5.pdf