Logo of Team Belgium

Respect, een van de olympische basiswaarden, staat voor respect voor je tegenstander, je ploegmaats, maar ook voor je eigen lichaam. De Olympische Beweging streeft naar een dopingvrije sport over de hele wereld. De prioriteit hierbij is om zuivere sporters te ondersteunen en de beschermen, zowel op als naast het veld, zodat zij hun sport echt kunnen beoefenen. 

Een belangrijke organisatie voor het internationale antidoping beleid is het Wereldantidopingagentschap (WADA) dat als onafhankelijk agentschap instaat voor de harmonisering van het antidopingbeleid in alle sporten en alle landen. Ook in ons land hebben de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap zich ertoe verbonden de Wereldantidopingcode van het WADA te volgen in hun respectievelijke decreten en besluiten.

In België zijn vier instanties – de antidopingorganisaties of NADO’s – bevoegd voor het antidopingbeleid:


Antidoping en Belgische atleten

De WADA Code met de Internationale Standaarden en de verschillende decreten en besluiten vormen het juridisch kader voor het antidopingbeleid in België. De Code en de verschillende Standaarden worden ook op regelmatige basis herzien. Zo zal de hernieuwde Code (aangenomen in Katowice in november 2019) van kracht gaan op 1 januari 2021.

Voor sporters in België zijn er verschillende specifieke regels van toepassing ter ondersteuning van een zuivere sport en zuivere atleten. 

Zo kunnen elitesporters van nationaal of internationaal niveau (die dus behoren tot de zogenaamde ‘Registered Testing Pool’) op elk moment een controle buiten competitie krijgen. Ze zijn daarom gebonden aan het verschaffen van hun verblijfsgegevens aan de internationale federatie of de bevoegde NADO: de zogenaamde ‘Whereabouts’. Het niet of niet correct doorgeven van deze gegevens kan leiden tot sancties. Deze gegevens worden ingegeven en opgevolgd via het ‘Anti-Doping Administration & Management System’ (ADAMS).

Daarnaast is er de lijst met verboden stoffen (de zogenaamde verboden lijst of ‘Prohibited list’) die voor België via ministeriële besluiten ook jaarlijks in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Atleten zijn verplicht om op de hoogte te zijn van de lijst en van alle mogelijke aanpassingen aan de lijst. Atleten die omwille van een therapeutische noodzaak toch een verboden stof krijgen voorgeschreven, dienen een ‘Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak’ (of ‘Therapetic Use Exemption’ (TUE)) aan te vragen. Pas indien deze toestemming wordt goedgekeurd, kunnen zij effectief het betreffende geneesmiddel gebruiken.

Verder heeft het WADA sinds 2015, als deel van de Code, een lijst met personen (de ‘Prohibited Association list’) opgesteld die niet tot de entourage van een atleet mogen behoren.


De rol van het BOIC

Voor het BOIC is de promotie van een zuivere sport en de ondersteuning van zuivere atleten alsook het vrijwaren van de integriteit van de sport, in lijn met de olympische waarden, een hoeksteen voor zijn activiteiten.

Een belangrijk deel van deze activiteiten heeft uiteraard betrekking op de multidisciplinaire competities die binnen de Olympische Beweging worden georganiseerd. Voor de competities die worden georganiseerd door het IOC (waaronder Olympische Spelen en Jeugd Olympische Spelen) vaardigt het IOC specifieke anti-doping regels uit op basis van de WADA Code (bv. Anti-Doping regels voor de Olympische Spelen van Tokio 2020). Ook voor de competities van het EOC of andere organisaties zijn er specifieke regels van toepassing. Het BOIC verwijst ook specifiek naar deze regels via de gedragscodes voor atleten en voor de andere leden van de delegatie.

Daarnaast beoogt het BOIC ook om een faciliterende rol te spelen in de samenwerking tussen de vier antidopingorganisaties in België, dit in het bijzonder voor:

  • De samenwerking ter sensibilisering van atleten (bijvoorbeeld bij jeugdstages, stages Team Belgium, etc.).
  • Een specifiek project rond preventie en bewustmaking in België is het initiatief ‘Play True Day Belgium’ (meer info hieronder)
  • Coördinatie van anti-doping activiteiten in België (bv. voor multidisciplinaire competities) en de toepassing van regels voor Belgische atleten

eLearning WADA

De strijd tegen doping is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sportwereld. Het BOIC moedigt atleten alvast aan om gebruik te maken van de e-learning instrumenten die het WADA heeft ontwikkeld en die beschikbaar zijn via ADeL, het ‘Antidoping e-learning platform’ van het WADA. 

Dit platform heeft de verschillende instrumenten zoals de ALPHA module voor atleten samengebracht op één handig en gebruiksvriendelijk online platform. ADeL is bedoeld voor zowel atleten, coaches, begeleiders, artsen, medewerkers van sportorganisaties als bestuurders. Zo is er de ‘Coach True’ module voor trainers, de ‘Sport Physician’s toolkit’ voor artsen en de ‘ADO Kickstart’ voor medewerkers van antidopingagentschappen en sportorganisaties.


Play True Day Belgium

Play True Day Belgium is een gezamenlijk initiatief van de vier Belgische antidopingorganisaties, het BOIC, het BPC (Belgisch Paralympisch Comité), de AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) en de VSF (Vlaamse Sportfederatie).

Dit initiatief wordt aangemoedigd door het WADA, ter promotie van de zuivere sportbeoefening. De bedoeling is om sporters en supporters bewust te maken van de wereldwijde strijd tegen doping, en hen te doen inzien dat dopinggebruik indruist tegen de geest van de sport en ernstige gezondheidsrisico’s inhoudt.

Hoe kan u bijdragen aan Play True Day? Het Play True-initiatief is er voor elke Belgische sporter en sportieveling die de zuivere sport een warm hart toedraagt. Het wordt in de eerste plaats gedragen door de verschillende sportfederaties die samen met de partners het initiatief vormgeven. Wil je ook een actie doen of zie je een goede mogelijkheid om de zuivere sport onder de aandacht te brengen, aarzel dan niet en contacteer alvast één van de partners. Want samen gaan we voor #CleanSport!

Together, we go for #CleanSport!

Voor meer info over Play True Day, kan u contact opnemen met:

NADO Vlaanderen: Marc Van der Beken, marc.vanderbeken@nado.vlaanderen 
ONAD Wallonie-Bruxelles: Elisa Engels, elisa.engels@cfwb.be
NADO Brussel: Stéphanie Sirjacobs, antidoping@ggc.brussels
NADO Duitstalige Gemeenschap: André Sommerlatte, andre.sommerlatte@dgov.be
BOIC: Matthias Van Baelen, m.vanbaelen@olympic.be
BPC: Olek Kazimirowski, olek.kazimirowski@paralympic.be
VSF: Sophie Cools, sophie@vlaamsesportfederatie.be
AISF: Luc De Witte, conseiller@aisf.be