Logo of Team Belgium

Over de hele wereld wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. Op deze dag wordt stilgestaan bij vrouwenrechten en wordt er aandacht gevraagd voor situaties waarin vrouwen nog achtergesteld worden. Het BOIC maakt van deze dag ook graag gebruik om iedere vrouw – atlete, coach, bestuurster of official – die zich engageert in de sport in het algemeen en in de topsport in het bijzonder, te huldigen. 

Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC: "Als BOIC streven we ernaar een voorbeeld te zijn in het bevorderen van gendergelijkheid in leiderschapsposities in de sport. Door concrete initiatieven in het kader van ons Nationaal Actieplan willen we een verschil maken binnen onze structuren en activiteiten op het terrein. Zo wil het BOIC meer vrouwen inspireren een rol te spelen in de sport en streeft het naar meer genderevenwicht in sportbesturen.” 

Jean-Michel Saive, voorzitter van het BOIC: “Het BOIC streeft naar een pariteitsparticipatie in functies binnen de sport. Het wil vrouwen aanmoedigen meer en vaker verantwoordelijkheid op te nemen, of het nu is als bestuurslid, coach, official of in een andere rol. Om genderevenwicht in bestuurskamers van sportorganisaties te bekomen, moet vrouwelijk leiderschap ondersteund worden.” 

Engagement van het BOIC 

Zoals het IOC met zijn “Aanbeveling 11” van de Agenda 2020, streeft ook het BOIC naar een pariteitsparticipatie in bestuursfuncties binnen de sport. Omdat het vrouwen wil stimuleren en aanmoedigen meer en vaker verantwoordelijkheid op te nemen, heeft het BOIC in 2018 de taskforce ‘Women and sport’ opgericht. Die had enerzijds als opdracht belemmeringen voor vrouwelijke deelname aan sport te identificeren en anderzijds innovatieve oplossingen voor te stellen om de situatie te verbeteren. Er werden vier doelgroepen geïdentificeerd: sporters, coaches, officials en bestuursleden.  De taskforce ‘Women and Sport’ is nu de ‘Commissie Gender Equity’. 

Binnen het BOIC is de Commissie Gender Equity verantwoordelijk voor de strategische en de beleidsmatige benadering en neemt een leidende rol in initiatieven rond gendergelijkheid. De Commissie, onder leiding van Dominique Gavage, telt momenteel zes leden: drie vrouwen en drie mannen.  

Sinds 2021 is er onder het voorzitterschap van Jean-Michel Saive een perfect genderevenwicht in het bureau van de raad van bestuur. Met Dominique Monami werd ook voor het eerst een vrouwelijke ondervoorzitter aangesteld. Ook het managementteam onder leiding van Cédric Van Branteghem telt nu een verhouding van 40-60. Als erkenning ontving het BOIC in 2021 het Actiris Diversiteitslabel van de stad Brussel. 

Het Europees project “GAMES” als momentum en katalysator 

Het BOIC stapte samen met zeven andere Europese Nationale Olympische Comités mee in het Europese project ‘GAMES’ of ‘Guidance to Achieve More Equal Leadership in Sport’ van het EOC EU Office. Het project, dat medegefinancierd wordt door het Erasmus+-programma, streeft naar een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in leidinggevende functies in de sport. 

Cédric Van Branteghem: “Het GAMES-project was een niet-te-missen opportuniteit voor het BOIC om rond dit belangrijke thema te werken. Het creëerde een momentum, waardoor het een enorme katalysator werd om nieuwe initiatieven en acties op poten te zetten. We zijn het EOC EU Office dan ook zeer dankbaar voor de samenwerking.” 

Zo organiseerde het BOIC vorig jaar het ‘She Leads-colloquium’ alsook een Workshop rond vrouwelijk leidershap met internationaal experte Gabriela Müller. Ook initiatieven zoals het ‘Female coaches café’ tonen de aandacht die het BOIC aan dit thema wil geven op alle niveaus. 

Daarnaast stelde het BOIC een Nationaal Actieplan met ambitieuze doelstellingen rond de vertegenwoordiging van vrouwen in de bestuurskamer en managementposities op. Zo streeft het BOIC naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen tijdens zijn Algemene Vergadering. Concreet wil het dat minstens 30% tot 70% van de vertegenwoordigers van de leden federaties in 2025 een evenwichtige genderverdeling weerspiegelt. Daarom heeft het BOIC gevraagd aan zijn leden federaties om maximaal twee afgevaardigden van hetzelfde geslacht aan te wijzen voor de Algemene Vergadering van vorig jaar en ook voor dit jaar.   

Op 8 maart 2024 vindt de hybride Slotconferentie van het GAMES-project plaats in het Novotel Brussels. Hierbij zullen de resultaten van de verschillende projectpartners, waaronder het BOIC, gepresenteerd worden.